Šampión SR

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:
1. Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
4. Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
5. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
6. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
7. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak:
1. pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
2. potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach
3. CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
4. jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, druhý na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty
5. pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:
a) národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,
b) medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien certifikát o skúške.
Poplatok za Slovenského šampióna krásy 10 EUR.
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC
1. CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach otvorenej, pracovnej a šampiónov.
2. CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
3. CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
4. Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
5. CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
6. Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
7. Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
8. Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.